zamknij
Publiczne Przedszkole w Szadku
Tu jesteś: Strona główna»Publikacje» Sprawozdania »Sprawozdanie 2003/2004

Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w grupie dzieci 6 - letnich za rok szkolny 2003/2004.Grupa moja liczyła 26 dzieci 6 - letnich. Prawie wszystkie dzieci, za wyjątkiem piątki z nich, uczęszczały do przedszkola po raz pierwszy. W roku szkolnym 2003/2004 pracowałam na programie "ABC... Program Wychowania Przedszkolnego XXI Wieku". Praca na tym programie bardzo mi odpowiadała, ponieważ poprzez różne poziomy mogłam swobodnie poruszać się w obrębie kolejnych zagadnień. Dzieci z mojej grupy po raz pierwszy zetknęły się z obowiązkiem przedszkolnym, dlatego kolejne poziomy dawały mi możliwość wyboru materiału, który starałam się dostosować do ich możliwości. W ciągu całego roku poznałam możliwości swoich wychowanków, ich osiągnięcia, braki i potrzeby. W organizacji pracy z dziećmi pamiętałam o indywidualizacji swoich oczekiwań i wymagań, prowadziłam pracę indywidualną i zespołową, zmierzającą do wyrównywania opóźnień rozwojowych. Niektórym dzieciom potrzebna jednak była opieka specjalistyczna, np.: psychologa, logopedy czy pedagoga, z której korzystali w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zduńskiej Woli. Głównym moim zadaniem w pracy było dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka. Realizacja tego zadania odbywała się w ścisłej współpracy z rodzicami, poprzez różne jej formy, np.: zebrania grupowe, rozmowy indywidualne oraz obserwowanie przez rodziców zabaw i zajęć prowadzonych z dziećmi. W drugim półroczu zorganizowałam uroczystości przedszkolne, na których rodzice byli obecni, np.: Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka, Zakończenie Roku Szkolnego. Zorganizowałam również zajęcie otwarte na temat "Kształtowanie rozumienia liczby 0 i zapoznanie z jej zapisem cyfrowym na podstawie wiersza H. Bechlerowej pt. "Malowany wóz". Poprzez zajęcia otwarte rodzice mogli zobaczyć swoje dziecko na tle grupy, zaobserwować jego umiejętności i zachowanie. Forma zajęć otwartych pozwoliła mi ukazać organizację pracy przedszkola, a rodzicom dokładniej poznać własne dziecko, a także zauważyć jego kłopoty. Rodziców dzieci mających problemy, starałam się włączać do pracy zmierzającej do ich pokonania, np.: wspólne rysowanie z dziećmi w domu, rozmowy przy obrazkach, czytanie książek, zabawy słuchowe itp. Zadania rocznego planu pracy na drugie półrocze zostały zrealizowane. Odbył się konkurs plastyczny pt. "Moje zabawy z rodzicami" oraz Turniej Zdrowia Przedszkolaka pod hasłem "Dbamy o higienę zmysłów, higienę otoczenia i wypoczynku". W czerwcu odbył się również festyn rodzinny, w którym uczestniczyli rodzice oraz dzieci. Dzień ten urozmaiciły zabawy, konkursy i różnego rodzaju aukcje. W ciągu całego roku szkolnego pamiętałam o tym, aby budzić wiarę dziecka we własne siły, możliwości, zachęcałam do pokonywania trudności, okazywałam im szacunek i zaufanie, chwaliłam za osiągnięcia, okazywałam zainteresowanie ich osobą. Treści programowe zawarte w poszczególnych obszarach edukacyjnych zostały w pełni zrealizowane, a poprzez systematyczną pracę wychowawczo - dydaktyczną większość dzieci osiągnęła taki poziom dojrzałości umysłowej, fizycznej i społeczno - emocjonalnej, który umożliwi im uzyskanie powodzenia w nauce szkolnej i sprostaniu obowiązkom, które stawia przed nimi szkoła.Wnioski do dalszej pracy:
1. Poszerzenie wiadomości dzieci na tematy związane z wydarzeniami historycznymi naszego najbliższego regionu oraz sprawami dziejącymi się w naszym kraju.
2. Kształtowanie u dzieci nawyków higieniczno - kulturalnych, a w szczególności dbałość o czystość osobistą.


mgr Bogusława Wójcik