Konspekt zajęć z zakresu poznawania przyrody w grupie 6 – latków

 

Prowadząca:Aleksandra Pietrzak
Temat zajęcia:Skąd biorą się motyle – zapoznanie z kolejnymi fazami cyklu rozwoju motyla w oparciu o tekst wiersza pt. „Motyl”
Cele ogólne:1. Poznanie kolejnych faz rozwoju motyla (larwa, poczwarka, motyl).
2. Poszerzenie słownika: larwa, kokon, poczwarka.
3. Budzenie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie odpowiedniego stosunku do przyrody ożywionej.
4. Próby pamięciowego opanowania tekstu wiersza.
Cele operacyjne:– zna oznaki wiosny dostrzeżone na wycieczce; 
– snuje przypuszczenia, skąd się biorą motyle; 
– potrafi uważnie słuchać czytanego utworu;
– potrafi wyjaśnić znaczenie wyrazu: liszka, poczwarka, kokon;
– potrafi pełzać w leżeniu przodem, wykonać obrót wokół własnej osi w staniu;
– porusza się swobodnie bez potrąceń;
– wie, skąd biorą się larwy motyla;
– potrafi uporządkować obrazki przedstawiające fazy rozwoju motyla;
– dobiera podpisy do obrazków;
– wie, co się dzieje z dorosłymi motylami w okresie zimy;
– swobodnie wypowiada się na temat czy to dobrze, że istnieją motyle?
Forma pracy:– zbiorowa;
– indywidualna.
Metody pracy:– słowna – rozmowa, wiersz;
– czynna – zadań do wykonania;
– oglądowa – pokaz.
Środki dydaktyczne:obrazki – fazy rozwoju motyla, napisy, pacynka z motylem, duży obrazek larwy motyla

Przebieg zajęcia

1. Nawiązanie do wycieczki odbytej w celu poszukiwania oznak wiosny. Przypomnienie co nas tam zainteresowało lub kogo widzieliśmy? Po chwili pojawia się pacynka Marysia, która opowiada o swoim spacerze. Mówi, że widziała kolorowe motyle. Zastanawia sie tylko, skąd one się wzięły? Zimą ich przecież nie było. Prosi dzieci o wyjaśnienia.

2. Dzieci wysuwają swoje przypuszczenia. 

3. Nauczycielka pyta Marysię o papierowego, pięknie zdobionego motyla, którego trzyma w ręku. Ogląda go i oznajmia dzieciom, że ma on na skrzydłach wypisany jakiś wierszyk. Odczytuje go:

Jesienią w zeszłym roku
liszka jadła za dwie,
by potem w czasie zimowym
w poczwarkę zmienić się.
A kiedy przyszła wiosna
i poweselał świat
z poczwarki stał się motyl 
piękniejszy niźli kwiat.

4. Dzieci z pomocą nauczycielki, w oparciu o treść wiersza próbują wyjaśnić Marysi, skąd biorą się motyle. Nauczycielka ponownie recytuje wiersz, fragmentami:

Jesienią w zeszłym roku
liszka jadła za dwie

wyjaśnienie znaczenia wyrazu liszka (larwa). Co ona nam przypomina?

jedzą za dwie” – zjadają bardzo dużo listków;
By potem w czasie zimowym
w poczwarkę zmienić się

wyjaśnienie słów: poczwarka, kokon;

A kiedy przyszła wiosna
i poweselał świat
z poczwarki stał się motyl
piękniejszy niźli kwiat

– wyjaśnienie zamiany wiosna poczwarki w motyla;
– recytacja wiersza przez nauczycielkę od początku, włączenie się dzieci;

5. Zabawa ruchowa „Na łące”
– poruszanie się jak larwa (pełzanie w leżeniu przodem);
– owijanie się nicią (obrót wokół własnej osi w staniu);
– naśladowanie lotu motyla (swobodny ruch);

6. Pytanie do dzieci: Skąd biorą się larwy?
– próba samodzielnej odpowiedzi przez dzieci ( podpowiedzi nauczyciela: motyle składają na listkach malutkie jajeczka i z nich powstają larwy);

7. Porządkowanie obrazków (próba Marysi) przedstawiających kolejne fazy rozwoju motyla i dobieranie do nich podpisów: larwa motyla, dorosły motyl, listek;

8. Pytanie do dzieci (kieruje Marysia) – co się dzieje z dorosłymi motylami w okresie zimy?
– odpowiedzi dzieci (ewentualna podpowiedź nauczyciela);

9. Wspólna rozmowa: Czy to dobrze, że istnieją motyle?

10. Wspólna recytacja wiersza.

11. Włożenie do „kącika przyrody” albumu „Owady” – możliwość odszukania obrazków z kolorowymi motylami, ich larwami i poczwarkami.