Konspekt do zajęć z mowy ojczystej w grupie 5 – latków

 

Prowadząca:Aleksandra Pietrzak
Tematyka kompleksowa:Dbamy o książki
Temat zajęć:Słuchanie opowiadania nauczycielki na podstawie utworu M. Krala „Plama na książce
Cel ogólny:Zapoznanie z przyrodą dwóch przyjaciół oraz ze skutkami niewłaściwego postępowania jednego z nich – zatajenie zniszczenia książki
Cele pośrednie:1. Wdrażanie do przyznawania się do popełnionych błędów.
2. Wdrażanie do właściwego korzystania z książki – jej szanowania.
Cele operacyjne: – potrafi nazywać etapy powstawania książki;
– wie, z czego powstaje papier;
– ocenia złe postępowanie chłopca;
– potrafi i wie, jak należy szanować książki;
– rozumie ochronę środowiska poprzez racjonalne wykorzystanie papieru i powtórną jego obróbkę;
– odróżnia złe zachowanie od dobrego; 
– umie opowiedzieć treść opowiadania; 
– potrafi wskazać głoskę w nagłosie;
Forma pracy:zbiorowa jednolita
Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające etapy powstawania książki, opowiadanie M. Krala „Plama na książce„, zniszczone książki.

Przebieg zajęcia:

I Część wstępna

Rozmowa wprowadzająca przy tablicy

 • Odwołanie się do zdobytych wiadomości – Kto przedstawi, opisze jak powstaje książka? (ilustracje);
 • Jak powstaje papier?
 • Dlaczego nie należy marnować zeszytów, kartonów?
 • Jak możemy chronić nasze lasy? 

II Część rozwinięcie

Opowiadanie nauczycielki na podstawie utworu M. Krala „Plama na książce”

 • Kto występował w opowiadaniu?
 • Co takiego przydarzyło się Jurkowi?
 • Czy Jurek zachował się dobrze w stosunku do Zbyszka?
 • Co wydarzyło się później, gdzie poszedł Jurek?
 • Jak wyglądała książka wypożyczona z biblioteki?
 • Jaka była reakcja Jurka, (co czuł)?

Ocena zachowania się Jurka – próby dzieci. 
Rozmowa, pogadanka na temat brania odpowiedzialności i przyznawania się do swoich błędów.
Zabawa ruchowa przy muzyce „Samoloty”

III część podsumowanie

 • Jak należy dbać o książki?

Ćwiczenia fonetyczne: na jaką głoskę zaczyna się wyraz książka, co słyszycie na początku wyrazu, jakie inne wyrazy zaczynają się na tę głoskę?

 • Śpiewanie piosenki „Książeczka”