Kwiecień

1) Chciałbym zostać sportowcem.

• Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zapoznanie z niektórymi dyscyplinami sportowymi.

2) Chciałbym być kosmonautą.

• Zrozumienie, że planeta Ziemia nie jest jedyną planetą w kosmosie.

3) Dbamy o Ziemię.

• Rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie nieniszczenia przyrody, udział w obchodach Święta Ziemi.

4) Jestem Polakiem i Europejczykiem.

• Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, Polska to nasza ojczyzna. Nazywanie swojego miasta i swojej ulicy.

Marzec

1) Chciałbym być muzykiem.

• Zapoznanie z niektórymi instrumentami muzycznymi oraz pracą muzyka. Rozwijanie zainteresowań muzycznych

2) Bawimy się w teatr.

• Zapoznanie z pracą aktora. Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami zaobserwowanymi podczas oglądania filmów, ilustracji, książek, itp.

3) Wiosna idzie przez świat.

• Zapoznanie dzieci ze zjawiskami zachodzącymi na przedwiośniu i wczesną wiosną, podkreślanie konieczności ochrony przyrody i nie zrywania roślin chronionych.

4) Wielkanoc.

• Poznawanie zwyczajów kultywowanych w lokalnym środowisku, związanych z obchodem Świąt Wielkanocnych.

Luty

1) Jesteśmy samodzielni w kuchni.

• Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, poznawanie czynności jakie wykonują, nazywanie narzędzi ich pracy – zawód kucharki.

2) Karnawał.

• Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Poznanie ozdób karnawałowych. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Karnawałem. Integrowanie się grupy podczas wspólnych zabaw.

3) Baśniowy świat.

• Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem pracy.

4) Chciałbym być matematykiem.

• Rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem. Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości.

Styczeń

1) Zwierzęta są głodne.

• Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.

2) Zimo, baw się z nami.

• Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3) Babcia i dziadek.

• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.

4) Coś z niczego.

• Kierowanie doświadczeniami i kreowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat.

Grudzień

1) Czy smoki to dinozaury?

• Budzenie potrzeby wiedzy o świecie, wzmacnianie więzi ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

2) To już zima.

• Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.
• Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimy, zachęcanie do częstego przebywania na powietrzu i zabaw na śniegu.

3) Święta tuż – tuż!

• Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
• Kształtowanie podstawowych powinności moralnych: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności….

Listopad

1) Bezpieczna droga do przedszkola.

• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
• Rozumienie zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z korzystaniem z drogi, poznanie znaków drogowych i rozumienie ich symbolicznego znaczenia.

2) Pada deszcz.

• Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywani, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
• Obserwacja zmian krajobrazu w różnych porach roku, szukanie piękna w różnych zjawiskach przyrodniczych.

3) Dbamy o zdrowie.

• Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.

4) Domowi ulubieńcy.

• Uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących tym światem – wywoływanie zaciekawienia światem przyrody.
• Wyrabianie poczucia wrażliwości w stosunku do zwierząt.

5) Urządzenia w moim domu.

• Tworzenie okazji do wyzwalania zainteresowań technicznych odnoszących się do urządzeń występujących w naszym otoczeniu – rozumienie ich funkcji technicznej i roli w ułatwianiu życia człowiekowi oraz zasad bezpieczeństwa, których trzeba bezwzględnie przestrzegać przy korzystaniu z nich.

Październik

1) Jesień w sadzie.
• Dojrzewanie owoców w sadzie okazją do prowadzenia wnikliwej obserwacji zjawisk występujących na przełomie lata i jesieni.

2) Smaczne warzywa.
• Zachęcanie dzieci do spożywania dużych ilości warzyw i owoców, jako źródła witamin.
• Wzbogacanie języka czynnego dzieci w miarę poznawania środowiska społecznego i przyrodniczego.

3) Jaki jestem? Jaka jestem?
• Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych.

4) Moje zmysły.
• Kształtowanie podstawowych powinności moralnych, np. życzliwości, uczciwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności.

Wrzesień

1) Pierwszy raz w przedszkolu.
• Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.

2) Nadeszła jesień.
• Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.

3) Co robią zwierzęta jesienią?
• Uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących tym światem – wywoływanie zaciekawienia światem przyrody.