Maj

1 Kompleksowy: Moja miejscowość, mój region.

– Nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc. Zwracanie uwagi na piękno najbliższego otoczenia (architektury, krajobrazu, zjawisk atmosferycznych, okazów przyrodniczych itp.).

2 Kompleksowy: Moja ojczyzna.

Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską; nauka wybranych (krótkich) wierszy na pamięć.

3 Kompleksowy: Łąka w maju.

– Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie. Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.

4 Kompleksowy: Święto rodziców.

Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.

Kwiecień

1. Jakie wzory i kolory lubią pisanki.
• Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami, przejmowanych od pokoleń.

2. Kto obroni słonia?
• Poznanie wiadomości na temat życia zwierząt z dżungli i sawanny.

3. Jak być Eko?
• Poznawanie sposobów ochrony środowiska. Uczestniczenie w pracach na terenie ogródka przedszkolnego.

4. Kto wymyślił naszą flagę?
• Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską.

Marzec

 1. Dlaczego w marcu jest jak w garncu?

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki, pojawiające się pierwsze kwiaty.

2. Gdzie ubiera się Pani Wiosna?

• Wzbogacanie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących wiosną. Utrwalanie zasad dbania o naturę – uświadamianie dzieciom jaką rolę pełnią zwierzęta i rośliny w przyrodzie.

3. Z czego to jest zrobione?

• Zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia wybranych produktów.

4. O Czy marzą zwierzęta?

• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych. Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.

Luty

1. Czy Kot w Butach był na weselu Kopciuszka?
• Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.


2. Gdzie puka sztuka?
• Poznawanie utworów literatury dziecięcej. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, kreatywności.
• Budzenie zainteresowania teatrem dziecięcym. Nabywanie umiejętności odtwarzania różnych ról.

3. Co łączy kurę i dinozaura?
• Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat.


4. Dlaczego pewien czwartek jest tłusty?
• Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Poznanie ozdób karnawałowych.
• Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Karnawałem. Integrowanie się grupy podczas wspólnych zabaw.

Styczeń

1. Czy można cofnąć czas?

• Dostrzeganie organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy.
• Nauka dni tygodnia, utrwalenie nazw i cech charakterystycznych pór roku.

2. Kto jest kucharzem leśnych zwierząt?

• Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu.
• Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków i zwierząt zimą.
• Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

3. Kto to taki: mama mamy, tata taty?

• Poznanie i nazwanie członków rodziny.
• Odtwarzanie ról w zabawach tematycznych.

4. Kim będę, gdy dorosnę?

• Rozwijanie zainteresowania różnymi zawodami, wzbogacenie słownictwa dziecka o terminy związane z pracą zawodową.

Grudzień

1. Co cieszy Mikołaja?

• Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
• Bogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych z Mikołajkami.

2. Jakie sporty uprawia Pani Zima?

• Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola . Poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy.

3. O czym w święta każdy z nas pamięta?

• Obserwowanie czynności wykonywanych przez osoby i naśladowanie tych czynności. Uczestniczenie we wspólnych zabawach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

4. Który żywioł jest najważniejszy?

• Uświadomienie obecności i roli czterech żywiołów – powietrza, wody, ziemi i ognia w życiu człowieka.
• Rozwijanie zainteresowań badawczych.

Listopad

 1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

  • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodzin. Wdrażanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu prostych domowych czynności.
  • Rozwijanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków. Przestrzeganie istniejących zasad społecznych – wprowadzanych w grupie przedszkolnej, w rodzinie.

 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

  • Poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego.
  • Słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską.

 3. Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

  • Poznawanie polskich tańców ludowych: polonez, krakowiak, kujawiak.
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
  • Rozwijanie umiejętności rozróżniania barwy dźwięków oraz poczucia rytmu i inwencji twórczej.

 4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

  • Wzbogacenie wiedzy o kosmosie i planetach. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

Październik

 1. Jak jesienią dbać o zdrowie?

  • Kształtowanie odpowiednich nawyków zapobiegania chorobom. Propagowanie zdrowego stylu życia.
  • Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
 1. Kto może być nauczycielem?

  • Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów – nauczyciel.
  • Poznanie czynności, jakie wykonują nauczyciele.
  • Uświadomienie dzieciom znaczenia pracy nauczyciela.
 1. W co się bawi z nami jesienny wiatr?

  • Obserwacja zmian krajobrazu w różnych porach roku, szukanie piękna w różnych zjawiskach przyrodniczych.
 1. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?

  • Bliższe poznanie wybranych mieszkańców lasu i ich jesiennych zwyczajów.
  • Wyrabianie poczucia wrażliwości w stosunku do zwierząt.

Wrzesień

1) Co słychać w przedszkolu?

• Rozwijanie kompetencji społecznych: integrowanie się z grupą rówieśniczą, wdrażanie do zgodnej zabawy, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.

• Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu – wprowadzenie Kodeksu Przedszkolaka.

2) Jak być superbezpiecznym?

• Wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim.

• Zapoznanie dzieci z niektórymi znakami drogowymi oraz numerami alarmowymi.

3) Jakie są moje supermoce?

• Nazywanie wybranych części ciała, rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;

• Rozpoznawanie i nazywanie emocji u siebie i innych, umożliwienie dzieciom odkrywania, przeżywania i wyrażania emocji;

• Korzystanie z własnych zmysłów: rozpoznawanie smaku, zapachu, słyszanych dźwięków, rozpoznawanie ich za pomocą wzroku, dotyku;

4) Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

• Dostrzeganie zmian w otoczeniu przyrodniczym, wiązanie zmian ze zmianą pory roku.

• Utrwalenie nazwy pory roku – jesień, określeń: sad, warzywnik, przetwory oraz niektórych nazw drzew owocowych.

Czerwiec

1) Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.

• Próby nazywania swoich emocji. Stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

2) Moje podwórko.

• Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Dzielenie się swoimi przeżyciami.

3) Wakacje, znów będą wakacje.

• Poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki. Przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

4) Lato, lato, co ty na to?

• Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Maj

1) Wiosna na wsi.
• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych. Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.

2) Łąka wiosną.
• Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie. Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.

3) Znamy różne zawody.
• Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów. Poznanie czynności, jakie wykonują ludzie w najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór. Uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi.

4) Moi rodzice.
• Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. Określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych.

Kwiecień

1) Chciałbym być kosmonautą.
• Zrozumienie, że planeta Ziemia nie jest jedyną planetą w kosmosie.

2) Wielkanoc.
• Poznawanie zwyczajów kultywowanych w lokalnym środowisku, związanych z obchodem Świąt Wielkanocnych.

3) Dbamy o Ziemię.
• Rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie nieniszczenia przyrody, udział w obchodach Święta Ziemi.

4) Jestem Polakiem i Europejczykiem.
• Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, Polska to nasza ojczyzna. Nazywanie swojego miasta i swojej ulicy.

Marzec

1) Chciałbym być muzykiem.
• Zapoznanie z niektórymi instrumentami muzycznymi oraz pracą muzyka. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.

2) Bawimy się w teatr.
• Zapoznanie z pracą aktora. Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami zaobserwowanymi podczas oglądania filmów, ilustracji, książek, itp.

3) Wiosna idzie przez świat.

• Zapoznanie dzieci ze zjawiskami zachodzącymi na przedwiośniu i wczesną wiosną, podkreślanie konieczności ochrony przyrody i nie zrywania roślin chronionych.

4) Chciałbym zostać sportowcem.

• Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zapoznanie z niektórymi dyscyplinami sportowymi.

Luty

1) Jesteśmy samodzielni w kuchni.

• Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, poznawanie czynności jakie wykonują, nazywanie narzędzi ich pracy – zawód kucharki.

2) W krainie baśni.

• Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem pracy.

3) Chciałbym być matematykiem.

• Rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem. Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości.

4) Karnawał.

• Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Poznanie ozdób karnawałowych. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Karnawałem. Integrowanie się grupy podczas wspólnych zabaw.

Styczeń

1) Nowy Rok

• Dostrzeganie powtarzalności pór roku, miesięcy oraz sekwencji czasowych.

2) Zwierzęta są głodne.

• Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.

3) Zimo, baw się z nami.

• Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

4) Babcia i dziadek.

• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.

Grudzień

1) Domowi ulubieńcy.

• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych.

2) To już zima.

• Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.
• Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimy, zachęcanie do częstego przebywania na powietrzu i zabaw na śniegu.

3, 4) Święta tuż – tuż!

• Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
• Kształtowanie podstawowych powinności moralnych: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności….

Listopad

1) Pada deszcz.
• Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywani, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.
• Obserwacja zmian krajobrazu w różnych porach roku, szukanie piękna w różnych zjawiskach przyrodniczych.

2) Dbamy o zdrowie.
• Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
• Uświadomienie dzieciom, że należy dbać o zmysły dla naszego zdrowia.

3) Tutaj rosły paprocie.
• Zapoznanie z wyglądem Ziemi w czasach prehistorycznych. Rozpoznawanie wybranych zwierząt (dinozaurów) i roślin (olbrzymich paproci) występujących w tamtych czasach.
• Poznanie historii powstania węgla kamiennego oraz jego właściwości. Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla oraz z właściwościami fizycznymi soli i węgla kamiennego.

4) Urządzenia elektryczne.
• Tworzenie okazji do wyzwalania zainteresowań technicznych odnoszących się do urządzeń występujących w naszym otoczeniu – rozumienie ich funkcji technicznej i roli w ułatwianiu życia człowiekowi oraz zasad bezpieczeństwa, których trzeba bezwzględnie przestrzegać przy korzystaniu z nich.

Październik

1) Jesień w sadzie.
• Dojrzewanie owoców w sadzie okazją do prowadzenia wnikliwej obserwacji zjawisk występujących na przełomie lata i jesieni.

2) Jesień w ogrodzie.
• Zachęcanie dzieci do spożywania dużych ilości warzyw i owoców, jako źródła witamin.
• Wzbogacanie języka czynnego dzieci w miarę poznawania środowiska społecznego i przyrodniczego.

3) O sobie samym.
• Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych.

4) Moje zmysły.
• Kształtowanie podstawowych powinności moralnych, np. życzliwości, uczciwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności.

Wrzesień

1) W przedszkolu.

• Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.

2) Droga do przedszkola.

• Poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, zachowanie spokoju podczas wspólnego spaceru. Obserwacja zachowania pieszych, rowerzystów i kierowców w ruchu drogowym.

3) Nadeszła jesień.

• Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody.

4) Co robią zwierzęta jesienią?

• Uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących tym światem – wywoływanie zaciekawienia światem przyrody.

Czerwiec

1) Lubimy to samo, ale każdy z nas jest inny.

• Próby nazywania swoich emocji. Stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

2) Moje podwórko.

• Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Dzielenie się swoimi przeżyciami.

3) Wakacje, znów będą wakacje.

• Poznawanie różnych rodzajów środków lokomocji i transportu, takich jak: rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki. Przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

4) Lato, lato, co ty na to?

• Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Maj

1) Wiosna na wsi.

• Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych. Porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.

2) Łąka wiosną.

• Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących latem w przyrodzie. Poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, motyli. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

3) Znamy różne zawody.

• Przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów. Poznanie czynności, jakie wykonują ludzie w najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór. Uświadomienie znaczenia pracy dla ludzi.

4) Moi rodzice.

• Podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego. Opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny. Przygotowanie programu artystycznego na Dzień Mamy i Taty oraz wykonanie upominków dla rodziców.

Kwiecień

1) Chciałbym zostać sportowcem.

• Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zapoznanie z niektórymi dyscyplinami sportowymi.

2) Chciałbym być kosmonautą.

• Zrozumienie, że planeta Ziemia nie jest jedyną planetą w kosmosie.

3) Dbamy o Ziemię.

• Rozumienie konieczności przestrzegania zasad nie nieniszczenia przyrody, udział w obchodach Święta Ziemi.

4) Jestem Polakiem i Europejczykiem.

• Nabywanie większej świadomości narodowej: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, Polska to nasza ojczyzna. Nazywanie swojego miasta i swojej ulicy.

Marzec

1) Chciałbym być muzykiem.

• Zapoznanie z niektórymi instrumentami muzycznymi oraz pracą muzyka. Rozwijanie zainteresowań muzycznych

2) Bawimy się w teatr.

• Zapoznanie z pracą aktora. Doskonalenie mowy w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami zaobserwowanymi podczas oglądania filmów, ilustracji, książek, itp.

3) Wiosna idzie przez świat.

• Zapoznanie dzieci ze zjawiskami zachodzącymi na przedwiośniu i wczesną wiosną, podkreślanie konieczności ochrony przyrody i nie zrywania roślin chronionych.

4) Wielkanoc.

• Poznawanie zwyczajów kultywowanych w lokalnym środowisku, związanych z obchodem Świąt Wielkanocnych.

Luty

1) Jesteśmy samodzielni w kuchni.

• Poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola, poznawanie czynności jakie wykonują, nazywanie narzędzi ich pracy – zawód kucharki.

2) Karnawał.

• Wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu. Poznanie ozdób karnawałowych. Przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z Karnawałem. Integrowanie się grupy podczas wspólnych zabaw.

3) Baśniowy świat.

• Doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiedzi na różne tematy związane z przeżyciami, zdarzeniami, treściami literatury dziecięcej, planowaniem pracy.

4) Chciałbym być matematykiem.

• Rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem. Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości.

Styczeń

1) Zwierzęta są głodne.

• Rozumienie potrzeby opiekowania się i systematycznego dokarmiania zwierząt zimą.

2) Zimo, baw się z nami.

• Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3) Babcia i dziadek.

• Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie szacunku i przywiązania wobec dziadków.

4) Coś z niczego.

• Kierowanie doświadczeniami i kreowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających kształtowaniu pozytywnego, optymistycznego spojrzenia dziecka na świat.

Grudzień

1) Czy smoki to dinozaury?

• Budzenie potrzeby wiedzy o świecie, wzmacnianie więzi ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.

2) To już zima.

• Obserwacja zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku.
• Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimy, zachęcanie do częstego przebywania na powietrzu i zabaw na śniegu.

3) Święta tuż – tuż!

• Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
• Kształtowanie podstawowych powinności moralnych: życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności….

Listopad

1) Bezpieczna droga do przedszkola.

• Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.
• Rozumienie zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z korzystaniem z drogi, poznanie znaków drogowych i rozumienie ich symbolicznego znaczenia.

2) Pada deszcz.

• Ukazywanie piękna przyrody i uczenie dostrzegania, odkrywani, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
• Obserwacja zmian krajobrazu w różnych porach roku, szukanie piękna w różnych zjawiskach przyrodniczych.

3) Dbamy o zdrowie.

• Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.

4) Domowi ulubieńcy.

• Uświadamianie różnorodności i współzależności organizmów w świecie przyrody oraz podstawowych praw rządzących tym światem – wywoływanie zaciekawienia światem przyrody.
• Wyrabianie poczucia wrażliwości w stosunku do zwierząt.

5) Urządzenia w moim domu.

• Tworzenie okazji do wyzwalania zainteresowań technicznych odnoszących się do urządzeń występujących w naszym otoczeniu – rozumienie ich funkcji technicznej i roli w ułatwianiu życia człowiekowi oraz zasad bezpieczeństwa, których trzeba bezwzględnie przestrzegać przy korzystaniu z nich.