Publiczne Przedszkole w Szadku

 

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole w Szadku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkoleszadek.eu

Data publikacji strony internetowej: 2011.03.26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.10.22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia i obrazki nie posiadają opisów alternatywnych
 • filmy nie posiadają napisów.

Udogodnienia:

 • udostępniono mechanizm pozwalający zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę w treści artykułów.
 • udostępniono mechanizm pozwalający na wybranie trzech typów kontrastu: (czarno-biały, czarno-żółty, żółto-czarny)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Piecyk, mail: p@przedszkoleszadek.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 8215 148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście na teren przedszkola znajduje się bezpośrednio przy ul. Widawskiej 7 i jest możliwe po ręcznym otwarciu furtki. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.
  Przedszkole dysponuje dwoma parterowymi budynkami. Po lewej stronie wejścia na teren placówki znajduje się budynek z szatnią, łazienką i salą zabaw dla dzieci 3-letnich. Wejście do budynku nie posiada schodów, jest na poziomie chodnika, ale tuż za drzwiami znajduje się 1 stopień 10 cm w dół. Przy drzwiach wejściowych, po lewej stronie znajduje się dzwonek. Drzwi otwiera pracownik obsługi, który zapewnia informacje na temat rozkładu budynku oraz udziela pomocy w zakresie obsługi interesanta.
  Budynek główny przedszkola znajduje się na wprost wejścia na teren placówki. Do jednokondygnacyjnego budynku przedszkola prowadzi ogólnodostępne w godzinach pracy placówki wejście przez drzwi zewnętrzne. Do wejścia prowadzi 5 schodów bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Drzwi otwierane ręcznie lub domofonem znajdującym się po prawej stronie wejścia do budynku na wysokości dostępnej dla osób korzystających z wózków . W celu otwarcia drzwi przez pracownika obsługi należy użyć dzwonka znajdującego się pod domofonem. Pracownik udziela informacji na temat rozkładu budynku i zapewnia pomoc w zakresie obsługi interesanta.
  Strefa kontroli przed wejściem do budynków przedszkola – domofon i dzwonek. Wewnątrz budynków nie ma wydzielonych stref kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Budynki są parterowe, bez schodów i wind. W budynku głównym korytarze, szatnie, pomieszczenia i drzwi do nich prowadzące posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Z holu budynku głównego można dostać się do wszystkich dostępnych dla interesantów pomieszczeń, tj. gabinetu dyrektora, logopedy, szatni i sali dla dzieci oraz pomieszczenia socjalnego. W budynku brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
  Plany ewakuacji znajdują się w widocznym miejscu w szatni. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  Z uwagi na płaską powierzchnię podłóg w budynkach nie mają zastosowania pochylnie, platformy itp. W obiektach nie ma systemu informacji głosowych, nie ma oznaczeń Braille´a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Przedszkole nie posiada własnego parkingu. Korzysta z zatoki parkingowej przy ul. Widawskiej odległej 30m od placówki oraz parkingu miejskiego mieszczącego się przy ul. Rynek w odległości ok. 150m od przedszkola z wydzielonym i odpowiednio oznakowanym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Ponad to, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem istnieje możliwość wjazdu samochodem osoby niepełnosprawnej na teren przedszkola po skorzystaniu z bramy wjazdowej przeznaczonej dla dostawców.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym do budynku przedszkola. O możliwości wejścia z psem asystującym informują zamieszczone przy wejściu znaki graficzne. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.