Charakterystyka

 

Publiczne Przedszkole w Szadku jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez  Gminę i Miasto Szadek. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu.

Jesteśmy przedszkolem, które:

 • sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka;
 • wspiera rodziców w wychowaniu dziecka;
 • wyposaża dziecko w kluczowe umiejętności opisane w podstawie programowej;
 • diagnozuje potencjał intelektualny dziecka;
 • stwarza dzieciom możliwość osiągania sukcesów na granicy ich potencjalnych możliwości;
 • zapewnia bezpieczeństwo swoim wychowankom;
 • współpracuje z rodzicami jako współpartnerami w edukacji;
 • organizuje zajęcia otwarte i imprezy okolicznościowe.

Jesteśmy otwarci na rodziców. U nas każdy rodzic może zostać w przedszkolu z dzieckiem tak długo, jak ono tego potrzebuje. Często rodzice razem z dzieckiem spędzają w grupie kilka dni, aż do momentu kiedy jest ono gotowe pozostać samo w przedszkolu. Pragniemy aby każde dziecko czuło się u nas dobrze i przychodziło do przedszkola z ochotą.

Nasz wychowanek to przedszkolak, który:

 • wyposażony jest w wiedze i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole;
 • potrafi myśleć, porozumiewać się, zna siebie i otoczenie (dom, ojczyznę, przyrodę, technikę);
 • dba o swoje zdrowie, obserwuje, przeżywa, tworzy;
 • potrafi prezentować swoje umiejętności na tle grupy, przedszkola i środowiska;
 • jest przyjacielem przyrody, świadomie podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska.

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez nauczycieli i akceptowaną przez rodziców koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci oraz zidentyfikowane oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego, co umożliwia wszechstronny rozwój każdego wychowanka, w tym również w zakresie ich uzdolnień i zainteresowań.