Strefa prawna

 

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i związanymi z nią oraz innymi przepisami prawnymi.

Prawo wewnętrzne zgodne z prawem oświatowym naszego przedszkola stanowią:

 • Statut.
 • Regulamin Rady Rodziców.
 • Regulamin Rady Pedagogicznej.
 • Regulamin Publicznego Przedszkola w Szadku i wynikające z niego procedury:
  • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
  • Procedura bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu.
  • Procedura wyjść na teren przedszkolny.
  • Procedura organizowania spacerów i wycieczek pieszych.
  • Procedura organizowania wycieczek krajoznawczo – turystycznych.
  • Procedury działań interwencyjnych.
  • Procedura rekrutacji do przedszkola.
  • Procedura postępowania w sprawie realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego.
  • Procedura łączenia grup wiekowych.
  • Procedura dopuszczenia do użytku przedszkolnego zestawu programów i podręczników.
  • Procedura zajęć dodatkowych.
  • Procedura dokonywania opłat.
  • Procedura przepływu informacji.
  • Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola zarówno pracownicy jak i rodzice/prawni opiekunowie/ zobowiązani są do przestrzegania zawartych w wewnętrznych aktach prawnych zasad i ustaleń.

Ponadto w przedszkolu funkcjonuje szereg instrukcji organizacyjnych i regulaminów pracowniczych:

 • Regulamin pracy.
 • Regulamin oceny pracy nauczyciela.
 • Regulamin oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
 • Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego.
 • Regulamin przyznawania nagrody dyrektora.
 • Regulamin dofinansowania form doskonalenia zawodowego n-li.
 • Regulamin scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Regulamin wynagradzania pracowników.
 • Regulamin podziału zakładowego funduszu nagród „13”.
 • Regulamin przydziału środków czystości.
 • Instrukcja bhp i ppoż w przedszkolu.
 • Instrukcja udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Instrukcje stanowiskowe.
 • Instrukcja dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.
 • Księga HACCP.

Wszystkie akty prawne dostępne są w kancelarii dyrektora, a niektóre z nich w ciągach komunikacyjnych przedszkola, na tablicach ogłoszeń oraz przy stanowiskach pracy.