Punkt Przedszkolny w Hamentowie

 

Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole w Szadku (Punkt Przedszkolny w Hamentowie) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkoleszadek.eu

Data publikacji strony internetowej: 2011.03.26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015.10.22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia i obrazki nie posiadają opisów alternatywnych
 • filmy nie posiadają napisów.

Udogodnienia:

 • udostępniono mechanizm pozwalający zwiększyć lub zmniejszyć czcionkę w treści artykułów.
 • udostępniono mechanizm pozwalający na wybranie trzech typów kontrastu: (czarno-biały, czarno-żółty, żółto-czarny)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Piecyk, mail: p@przedszkoleszadek.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 8215 148. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.
  Wejście na teren przedszkola znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 710. w miejscowości Hamentów 15. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Przedszkole w jedno piętrowym budynku do swojej działalności wykorzystuje powierzchnie znajdujące się na parterze. Bezpośrednie wejście, znajduje się na wprost miejsc parkingowych. Do wejścia prowadzą 3 schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. W celu otwarcia drzwi przez pracownika obsługi należy użyć dzwonka znajdującego się na drzwiach. Pracownik udziela informacji na temat rozkładu pomieszczeń i zapewnia pomoc w zakresie obsługi interesanta. Po wejściu do budynku na wprost wejścia głównego znajduje się szatnia, kierując się w prawą stronę dojdziemy do sali zabaw, pokoju dyrektora, kuchni i sali zajęć.
  Dla osób niepełnosprawnych udostępniono wejście znajdujące się po lewej stronie. Drzwi wejściowe i podjazdy do budynków są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników przedszkola po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 43 8215 148
  Strefa kontroli przed wejściem do budynków przedszkola -dzwonek. Wewnątrz budynków nie ma wydzielonych stref kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
  Budynki są parterowe, bez schodów i wind. W budynku głównym korytarze, szatnie, pomieszczenia i drzwi do nich prowadzące posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Z holu budynku głównego można dostać się do wszystkich dostępnych dla interesantów pomieszczeń, tj.szatni, sali zabaw, gabinetu dyrektora, sali zajęć oraz pomieszczenia socjalnego. W budynku brak łazienki dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Plany ewakuacji znajdują się w widocznym miejscu w szatni. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynków są oznakowane.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
  Z uwagi na płaską powierzchnię podłóg w budynkach nie mają zastosowania pochylnie, platformy itp. W obiektach nie ma systemu informacji głosowych, nie ma oznaczeń Braille´a oraz oznaczeń kontrastowych i druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Przedszkole posiada własny parking z wydzielonym i odpowiednio oznakowanym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m. in. do obiektów użyteczności publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym do budynku przedszkola. O możliwości wejścia z psem asystującym informują zamieszczone przy wejściu znaki graficzne. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.