Styczeń

I. Mijają dni miesiące i lata.

Poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku.
Kontynuowanie rytmów.

II. Zima i zwierzęta.

Rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym.
Utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz sprawności manualnej.

III. Babcia i dziadek.

Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych.
Wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem.

IV. Projekt bezpieczeństwo.

Rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych.
Wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo.
Rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia – swojego i innych.

Grudzień

I. Jak wyglądał świat przed milionami lat

Poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionem lat. Dostrzeganie zmian w przyrodzie zachodzących zimą.

II. Idzie zima ze śniegiem

Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego. Rozwijanie umiejętności wokalnych.

III. Idą święta

Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami  Bożego Narodzenia. Dostrzeganie piękna wokół siebie, np. wystroju sali przedszkolnej, dekoracji świątecznych.

V. Projekt emocje

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć – własnych i innych osób, przygotowanie do rozumienia uczuć – własnych i innych ludzi, rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, rozwijanie poczucia przynależności do grupy, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Listopad

I. Moja rodzina.

Wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny.

II. Mój dom.

Zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat.

III. Moje prawa i obowiązki.

Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny. Zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków. Utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka.

IV. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Rozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania. Poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw. Zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania.

Październik

I. i II. Idzie jesień… przez ogród i sad.

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeni przedszkola. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw.

III. Jesień idzie do zwierząt.

Obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku). Poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

IV. Co z czego otrzymujemy.

Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).Wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli

V. Idzie jesień… z deszczem.

Obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek. Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.

Wrzesień

I. To jestem ja.

Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych.

II. Moja grupa.

Przypominanie i utrwalanie  zasad funkcjonowania grupy,
zgodne korzystanie ze wspólnych miejsc do zabawy.

III. Moja droga do przedszkola.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

IV. Idzie  jesień  przez  park i las.

Zwrócenie uwagi na specyficzny koloryt jesieni i bogactwo owoców parkowych i leśnych. Dostrzeganie różnorodności kształtów i kolorów liści.