Ochrona danych osobowych

 

Szanowni Państwo

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest:
  Przedszkole w Szadku,
  ul. Widawska 7, 
  98-240 Szadek,
  adres e-mail: p@przedszkoleszadek.eu
 2. Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu w Szadku jest Pan Andrzej Milczarski andrzej.milczarski@elitpartner.pl
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującymi.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Każdy uczeń (opiekun prawny) posiada prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  • sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  • ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  • wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
 8. Uczeń (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 10. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.