Opłaty

 

Opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu należy wpłacać do 15-stego każdego miesiąca na konto nr: 77 9269 0004 0000 0707 2000 0030
na podstawie otrzymanej od wychowawczyni pisemnej informacji o wysokości opłaty.

Dokonując wpłaty Rodzice proszeni są o nie zaokrąglanie podanej kwoty, tylko przelanie kwoty o dokładnej wartości podanej w informacji, ponieważ każda wpłata poczyniona niezgodnie z podaną informacją skutkować będzie uruchomieniem procedury dopłaty lub zwrotu nadpłaconej kwoty.

W tytule zapłaty należy wpisać: opłata za żywienie i zajęcia ppp za miesiąc, imię i nazwisko dziecka
np. opłata za żywienie i zajęcia ppp za miesiąc wrzesień 2022 za Jana Kowalskiego.

Miesięczna opłata za przedszkole składa się z:

Opłaty za korzystanie z opieki i zajęć w czasie przekraczającym nieodpłatną realizację podstawy programowej, tj. poza godz. 8.00 – 13.00 , której wysokość ustala Rada Gminy i Miasta Szadek. Obecnie jest to kwota w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia. Dzienną ilość godzin określa rodzic w informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole skierowanej do dyrektora przedszkola. Miesięczna opłata wynikająca z korzystania ze świadczeń wykraczających poza czas darmowej realizacji podstawy programowej jest iloczynem opłaty za jedną godzinę, dziennej liczby godzin oraz  ilości dni w miesiącu, w którym dziecko uczęszczało np.: dziecko przebywa w przedszkolu w godz. 7.00 – 16.00, czyli 4 godz. poza czas darmowej realizacji podstawy programowej, opłata zatem wynosi : 1 zł x 4 godz. dziennie x ilość dni w miesiącu (np. 21 dni) = 84 zł.

Opłaty za żywienie, która uzależniona jest od ilości spożywanych przez dzieci posiłków i ilości dni w miesiącu, w których dziecko było obecne w przedszkolu.. Dzienna stawka wynosi 8 zł. tj.
2 zł – śniadanie
4,50 zł – obiad
1,50 zł – podwieczorek
Przykład: dziecko korzysta z 3 posiłków, zatem opłata wynosi 8zł x ilość dni w miesiącu (np.21 dni) = 168 zł

Opłata za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza darmową realizację podstawy programowej i żywienie naliczana jest z dołu na podstawie listy obecności dziecka w przedszkolu.

Oznacza to, że za wrzesień opłaty należy dokonać do 15 października,
za październik do 15 listopada itd.