Programy

 

Wszystkie programy przyjęte do realizacji w naszym przedszkolu są zgodne z nową podsawą programową. Treść podstawy programowej stanowi załącznik nr 1. do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.

Praca z dziećmi w naszym przedszkolu opiera się na:

 • Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego MEN.
 • Programie Wychowania Przedszkolnego.
 • Zadaniach do rocznej pracy placówki zawartych w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny.
 • Miesięcznych Planach Pracy przygotowywanych dla grup przez nauczycielki.
 • Programach własnych tworzonych przez nauczycielki.

Programy:

Zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z „Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego„, w oparciu o wybrane programy wychowania przedszkolnego:

Program wychowania przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego -W. Majewska, R. Paździo, W. Żaba-Żabińska;
/Wydawnictwo: MAC/

Program edukacji języka angielskiego – M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska;
/Wydawnictwo: Macmillan/


Jesteśmy dziećmi Pana Boga

Program nauczania religii rzymskokatolickiej – red. J. Szpet, D. Jackowiak
/Wydawnictwo: WŚW/

Programy własne

Zasady dobrego przedszkolaka znamy i na co dzień je przestrzegamy
program wychowawczo-profilaktyczny

„Poznaję zawody”
program preorientacji zawodowej

Zgodnie razem się bawimy, krzywdy innym nie czynimy
program wychowawczo-profilaktyczny

Program pracy z dzieckiem mającym trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności
program pracy indywidualnej.

„Mali obrońcy przyrody”
program ekologiczny

„Zatańczymy, zaśpiewamy i rączkami zamigamy”
program z wykorzystaniem elementów języka migowego

„Mówię liczę i rachuję, paluszkami i rączkami się posługuję”
innowacja pedagogiczna z wykorzystaniem języka migowego w grupie 5-6 -latków


Nasza placówka bierze również udział w międzynarodowych projektach edukacyjnych:

Piękna nasza Polska cała;

Mały Miś w świecie wielkiej literatury;

Uczymy dzieci programować.

Czyste powietrze wokół nas


W ramach podstawowego programu proponujemy naszym wychowankom:

 1. Realizację zadań wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego w grupach:
  • rozwijanie mowy i myślenia;
  • rozwój pojęć matematycznych;
  • treści przyrodnicze, społeczno- moralne, patriotyczne;
  • kształcenie wrażliwości estetycznej w plastyce, muzyce i ruchu;
  • kształtowanie nawyków ruchowych.
 2. Zajęcia indywidualne dla dzieci zdolnych i potrzebujących pomocy.

Realizacja wszelkich zadań i programów wychowawczo – dydaktycznych odbywa się poprzez zabawę.

Zabawa jest podstawową i naturalną formą dziecięcej działalności. W toku zabawy dziecko zdobywa rozmaite wiadomości i umiejętności. W zabawie naśladuje i odtwarza elementy pracy ludzkiej, w których wykonanie wkłada wiele wysiłku, tak jak to czynią dorośli w pracy. Zabawowe formy uczenia się, przyczyniają się do złagodzenia wysiłku woli, do podtrzymywania zainteresowania, ciekawości poznawczej, koncentracji uwagi i pamięci. Podczas gier i zabaw dzieci przyswajają sobie różne reguły, zapamiętują je i stosują w odpowiednim momencie. Zabawa ubarwia życie dziecka, czyni je radosnym, daje uczucie odprężenia, mobilizuje do dalszych wysiłków w szkole, sprzyja ogólnemu wychowaniu, opanowaniu wiedzy i różnych umiejętności.